top of page

Algemene Voorwaarden

Heb je vragen, klachten of opmerkingen?

Mail gerust naar: info@kinesiologiecastricum.com  

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden en hebben wij een behandelovereenkomst. Daarom adviseer ik je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst.

Behandeling

 • De basis van het kinesiologische/therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en is gebaseerd op zelfverantwoording.

 • De behandelaar/kinesioloog werkt met de spiertest en kinesiologische methode om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. 

 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

 • De behandelingen zijn aanvullend/ondersteunend en dienen ook als zodanig gezien worden. 

 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.

 • De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.

 • De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver (de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat).

 • De behandelaar/kinesioloog kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.

 • De behandelaar/kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

 • De therapie mag ten alle tijden stopgezet worden door de cliënt, hierbij is geen opgave van reden vereist.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 • De behandelaar/kinesioloog is gehouden aan de VBAG beroepscode.

 • De behandelaar/kinesioloog stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.

 • De behandelaar/kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar/kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

 • De behandelaar/kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar/kinesioloog te verstrekken.

 • De behandelaar/kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) over-handigd of medegedeeld.

 • De behandelaar/kinesioloog verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • De behandelaar/kinesioloog dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendoom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

 • De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc.. zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar/kinesioloog.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel; 

 2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest;  

 3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;  

 4. Het na-testen van het effect van de behandeling;  

 5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.

 • De behandelaar/kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.

 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

 • Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 1 uur, tenzij vooraf langer is afgesproken.

 • Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

 

Betaling en Kosten

 • De kosten van de therapie staan duidelijk vermeld op de pagina ‘Tarieven’. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd via de website.

 • De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.

 • De betaling gebeurt bij voorkeur door middel van een betaalverzoek of via overschrijving via de bank. Dit verzoek is 14 dagen geldig. Graag binnen deze termijn betalen. In uitzonderingsgevallen is contante betaling ook mogelijk. 

 • Kinesiologie Castricum mailt u na de behandeling een factuur. Deze kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar aangezien nog niet aan alle voorwaarden voor vergoeding voldaan is (nog in opleiding) door de behandelaar.

 • Mocht de factuur niet in deze 14 dagen betaald zijn, dan stuurt Kinesiologie Castricum u één betaalherinnering. Mocht u ook deze niet betalen, dan kan Kinesiologie Castricum een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (per e-mail, app of telefoon). Anders wordt er een no-show tarief van €50,- in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

 • Kinesiologie Castricum, Anja Hoog Antink is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).

 • Kinesiologie Castricum, Anja Hoog Antink is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren bij of het betreden van het huis/de praktijkruimte aan de Paulingstraat 3, 1902CX Castricum, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

Bijzondere bepalingen

 • Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

 • Verhindering behandelaar/kinesioloog: Als de behandelaar/kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessies uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats of directe omgeving in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/kinesioloog kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app gestuurd worden, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- in rekening te gebracht per kwartier.

 

Disclaimer

Kinesiologie Castricum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 89870662, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.kinesiologiecastricum.com. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

 • Kinesiologie Castricum streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

 • Kinesiologie Castricum aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

 • Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Kinesiologie Castricum niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

 • Kinesiologie Castricum heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in kinesiologie te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kinesiologie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

 • Kinesiologie Castricum kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

 • Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

ADRES

Kinesiologie Castricum

Paulingstraat 3

1902CX, CASTRICUM

CONTACT

06 48 17 56 38

KVK EN BTW-id

KvK: 89870662

BTW: NL004767806B97

Paulingstraat 3

1902CX, CASTRICUM

06 48 17 56 38

AANGESLOTEN BIJ

vbag logo
rbcz logo
bottom of page